Avís legal i política de privacitat

La informació continguda en els correus electrònics emesos per MORA 21 SL, i / o qualsevol arxiu incorporat als mateixos és confidencial i per a ús únic i exclusiu de l'destinatari, de manera que es prohibeix l'ús, reproducció, retransmissió o divulgació no autoritzada, parcial o total, del seu contingut. Si vostè ha rebut un missatge per error, si us plau, notifiqui a l'remitent, esborri immediata i de forma permanent tant l'email com qualsevol còpia digital o impresa, així com qualsevol annex.

Les dades de caràcter personal facilitades per usuari del web o correu electrònic de MORA 21 SL seran tractades d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal i passaran a formar part de el fitxer corresponent titularitat de MORA 21, SL, amb la finalitat de mantenir una relació amb els interessats, enviar informació general sobre els nostres serveis, així com comunicacions especialment dissenyades per als seus interessats.

MORA 21, SL garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades de caràcter personal quan siguin objecte de tracte, en la mesura que hem implantat les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què es refereix l'article 9 LOPD i que regula amb detall el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Les polítiques de tractament i seguretat implantades MORA 21, SL eviten l'alteració, pèrdua i tractament no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

L'usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en relació a les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos a la LOPD. Per exercitar aquests drets podrà contactar amb nosaltres enviant una sol·licitud per escrit i signada, incloent nom, cognoms i fotocòpia de l'DNI, amb les instruccions precises a aquest efecte, per correu a l'adreça carrer plaça Doctor Ferran local nº11 de Premià de Mar (08330 ) o per email a l'adreça de correu info@aticobarcelona.com així mateix, podrà realitzar qualsevol aclariment trucant a al telèfon 619258815.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola, sent un servei d'àmbit nacional, només apicable a territori Espanyol. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir en ocasió de el present contracte, els intervinents se sotmeten expressament als Tribunals de Barcelona.

Últims missatges

comparar llistats

Comparar